PARTY SET

PARTY SET

  • maki: salmon, surimi, cucumber
  • nigiri: salmon, shrimp, eel
  • California skin roll – salmon
  • salmon sashimi